Občianska poradňa
Bezplatné právne poradenstvo a asistencia v oblasti ochrany ľudských práv pre občanov. Osobné stretnutie je možné dohodnúť si telefonicky alebo mailom, úradné hodiny nemáme, aby sme mohli vyhovieť aj klientom, ktorí buď nemôžu odísť zo zamestnania alebo zďaleka cestujú. Ak sa práve nevenujeme objednaným klientom, prijímame aj bez ohlásenia. Posudky, odpovede a stanoviská poskytujeme aj písomne. Po právnej analýze prípadu navrhneme možné riešenia, prípadne vypracujeme potrebné dokumenty a podania. V nutných prípadoch poskytujeme odborný sprievod na príslušné inštitúcie alebo právne zastupovanie.

Poradňa pre mimovládne organizácie
Pomôžeme definovať predmet činnosti, pomôžeme vypracovať alebo priamo vypracujeme stanovy a potrebné dokumenty na registráciu mimovládnej organizácie. V priebehu činnosti organizácie pomôžeme alebo vypracujeme zmeny základných dokumentov a potrebné zmluvy , napr. o nájme, spolupráci, dohody, grantové zmluvy, atď.

Študijná poradňa
Najmä študenti práva, ale aj iní (história, politické vedy, atď.), môžu prísť konzultovať seminárne, zápočtové a diplomové práce, prípadne iné materiály.

Grémiá mimovládnych organizácií
Nadácia Charty 77 je splnomocneným zástupcom Národného Grémia III. sektoru a ôsmich krajských grémií pre legislatívu a ľudské práva. Zastupuje ich v legislatívno-ekonomickej skupine rady Vlády SR pre mimovládne organizácie. Národné grémium reprezentuje vyše osemsto členských mimovládnych organizácií, ktoré sa hlásia k programovým vyhláseniam krajských grémií. V národnom grémiu je teda osem volených hovorcov krajských grémií a sedem celoštátne volených reprezentantov odborných sekcií. Sekciu legislatívy a ľudských práv reprezentuje Zuzana Szatmáry, riaditeľka nadácie.

Lektori
Vzdelávacie inštitúcie (napr. stredné školy) ale aj iné inštitúcie či mimovládne organizácie si po dohode o možnostiach, našich schopnostiach a definovaní tém môžu vyžiadať z nadácie lektorov.

Analýzy a komentáre
Na požiadanie a vzájomné špecifikovanie tém poskytujeme a vypracujeme analýzy a stanoviská k právnym dokumentom, pripomienky a komentáre k mediálnym výstupom, k zákonom, k príslušným problémom v oblasti ľudských práv okrem tunajších a zahraničných inštitúcií aj printovým a elektronickým médiám.

Upozornenie
Prosíme všetkých, ktorí sa na nás obrátia, aby vzali na vedomie, že Nadácia Charty 77 pracuje a koná v duchu Deklarácie o ľudských právach a slobodách, Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách a Ústavy Slovenskej republiky, že je nestranícka a že je preto možné, že naše stanoviská nemusia byť vždy v súlade s prianím našich klientov.